استاندارد فنی و حرفه ای

آموزشگاه طراحی چهره در کرج - مجتمع آموزش هنر نقشینه
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد طراحی چهره
( ۱۴۰۲/۰۱/۰۸)
آموزشگاه طراحی منظره در کرج-مجتمع آموزشی هنرهای تجسمی و صنایع دستی نقشینه
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد  طراحی منظره
( ۱۴۰۲/۰۱/۰۸)
آموزشگاه اجرای پرسپکتیو در کرج-مجتمع آموزشی هنرهای تجسمی و صنایع دستی
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد طراحی پرسپکتیو
( ۱۴۰۱/۱۲/۲۵)
آموزشگاه طراحی طبیعت در کرج-مجتمع آموزشی هنرهای تجسمی و صنایع دستی
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد طراحی طبیعت
( ۱۴۰۱/۱۲/۲۵)
آموزشگاه نقاشی طبیعت در کرج - مجتمع آموزشی هنرهای تجسمی و صنایع دستی
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی طبیعت
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۹)
آموزشگاه نقاشی لاکی در کرج - آموزشگاه هنرهای تجسمی نقشینه کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی لاکی
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۹)
آموزشگاه نقاشی با مداد رنگی با سبک رئال روی زمینه سفید در کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی مداد رنگی
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۸)
آموزشگاه نقاشی با پاستل گچی روی زمینه روشن در کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی پاستل گچی
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۸)
آموزشگاه نقاشی با رنگ و روغن در کرج - آموزشگاه نقشینه کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد رنگ و روغن
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۸)
آموزشگاه نقاشی آبرنگ در کرج - آموزشگاه نقاشی در کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد نقاشی با آبرنگ
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۷)
آموزشگاه نقاشی طبیعت با گواش در کرج- آموزشگاه نقاشی در کرج
نام خوشه فرهنگ و هنر
عنوان گروه  هنرهای تجسمی
نام استاندارد طبیعت با گواش
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۷)
آموزشگاه نقاشی آکریلیک با سبک امپرسیونیسم روی زمینه بوم در کرج
نام خوشه  فرهنگ و هنر
عنوان گروه هنرهای تجسمی
نام استاندارد سبک اپرسیونیسم
( ۱۴۰۱/۱۲/۱۶)

۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | 1677324336